Kunstmatige Intelligentie en Gedwongen Afstand

Artificiële intelligentie (AI)

Uit pure nieuwsgierigheid heb ik mijn visie over het ontstaan van gedwongen afstand eens getoetst aan de nieuwste digitale vorm van intelligentie: AI, ook wel genoemd artificiële intelligentie. Dit om te zien hoe een kunstmatig brein hier over denkt. Over Artificiële Intelligentie is veel te doen de laatste tijd. Het is een computerbrein dat zichzelf ontwikkelt. Via o.a. ChatGPT is het mogelijk om AI te raadplegen. De antwoorden zijn dus door een intelligente computer gegenereerd op basis van beschikbare informatie*.

Ik heb AI een aantal vragen voorgelegd en de reacties zijn zeer interessant om te lezen.

Wat is artificiële intelligentie?

ChatGPT

Artificiële intelligentie (AI) is een brede term die verwijst naar het vermogen van machines en computers om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals probleemoplossing, redeneren, leren, begrijpen van natuurlijke taal en zelfs creativiteit. Het omvat diverse technieken zoals machine learning, deep learning, neurale netwerken, robotica, en natuurlijke taalverwerking. AI is gebaseerd op algoritmen en modellen die door computers worden uitgevoerd en geoptimaliseerd door middel van gegevens en feedback.

AI kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, zoals het voorspellen van verkeersstromen, het automatiseren van productieprocessen, het personaliseren van advertenties, het analyseren van medische beelden en het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s. Hoewel AI enorme potentie heeft, brengt het ook uitdagingen met zich mee, zoals het vermijden van vooroordelen, het waarborgen van transparantie en privacy, en het voorkomen van verkeerd gebruik van de technologie.

Wat was het klassiek christelijke beeld volgens de Katholieke leer van Rome van hoe de samenstelling van een gezin behoort te zijn in de vorige eeuw?

ChatGPT

Het klassiek christelijke beeld van een gezin volgens de Katholieke leer van Rome in de vorige eeuw (20e eeuw) was dat het gezin een vader, een moeder en kinderen omvatte. Het huwelijk werd beschouwd als een heilige en onverbrekelijke verbintenis tussen een man en een vrouw, en seksuele relaties werden alleen toegestaan binnen het huwelijk en met als doel voortplanting.

De Katholieke Kerk benadrukte het belang van het gezin als een hoeksteen van de samenleving en de opvoeding van kinderen in de katholieke waarden en deugden. De rol van de vader in het gezin werd gezien als die van de hoofdverantwoordelijke voor de materiële ondersteuning van het gezin, terwijl de moeder verantwoordelijk werd gehouden voor de zorg voor de kinderen en het huishouden.

Hoewel het klassieke beeld van het gezin nog steeds wordt gepredikt door de Katholieke Kerk, is er in de afgelopen decennia wel meer aandacht gekomen voor de diversiteit van gezinsvormen en de noodzaak om verschillende vormen van gezinsleven te ondersteunen en te respecteren.

Waarin werd dit beschreven?

ChatGPT

Dit klassiek christelijke beeld van het gezin, zoals beschreven in mijn vorige antwoord, is gebaseerd op de leer van de Katholieke Kerk. Deze leer wordt beschreven in de katholieke kerkelijke documenten, waaronder de Catechismus van de Katholieke Kerk, de encyclieken en pastorale brieven van de paus, en andere officiële documenten van de katholieke kerk. Deze documenten beschrijven de leer van de kerk met betrekking tot huwelijk, gezin, seksualiteit en andere gerelateerde onderwerpen en vormen de basis van de katholieke moraaltheologie. Daarnaast hebben ook theologen en kerkvaders in de loop van de geschiedenis bijgedragen aan de ontwikkeling van deze leer.

Wat is het Vaticaans Concilie?

ChatGPT

Er zijn meerdere concilies in de geschiedenis van de kerk geweest, maar het meest bekende en invloedrijke is het Tweede Vaticaans Concilie. Dit was een belangrijk kerkelijk evenement dat plaatsvond tussen 1962 en 1965 en werd bijeengeroepen door paus Johannes XXIII. Het Concilie bracht bisschoppen, theologen, deskundigen en andere vertegenwoordigers van de katholieke kerk van over de hele wereld bijeen om te discussiëren over belangrijke onderwerpen in de kerk en om hervormingen door te voeren.

Het Tweede Vaticaans Concilie had als doel de katholieke kerk te vernieuwen en aan te passen aan de moderne tijd, terwijl het tegelijkertijd haar essentiële leer en tradities in stand hield. Het Concilie behandelde veel onderwerpen, waaronder de liturgie, de oecumenische betrekkingen met andere kerken en religies, de rol van de leken en de sociale leer van de kerk. De besluiten van het Concilie leidden tot belangrijke hervormingen binnen de katholieke kerk, waaronder veranderingen in de liturgie, een grotere nadruk op de bijbelstudie en de betrokkenheid van de leken in de kerk, en de dialoog met andere religies.

Hoe valt dit te rijmen met de gedwongen afstand van kinderen bij ongehuwde moeders?

ChatGPT

Het Tweede Vaticaans Concilie legde de nadruk op het belang van het gezin als de fundamentele cel van de samenleving. De kerk leert dat het huwelijk een heilige verbintenis is tussen een man en een vrouw, en dat kinderen in het gezin moeten worden geboren en opgevoed in een liefdevolle omgeving van ouders die aan elkaar zijn verbonden door het huwelijk.

Met betrekking tot de gedwongen afstand van kinderen bij ongehuwde moeders is het belangrijk om te begrijpen dat de sociale en culturele context van die tijd anders was dan de huidige tijd. In veel landen was het hebben van kinderen buiten het huwelijk destijds nog sterk taboe en werd het gezien als immoreel en ongepast. Sommige katholieke instellingen, zoals weeshuizen en adoptiebureaus, waren betrokken bij het afstaan van kinderen van ongehuwde moeders voor adoptie om hen te beschermen tegen de veroordeling en de sociale stigma’s van die tijd.

Hoewel deze praktijk indruiste tegen de leer van de kerk die het belang van het gezin en het huwelijk benadrukt, was het een praktijk die voortkwam uit de sociale en culturele normen van die tijd. Inmiddels is de sociale en culturele context veranderd en is er meer begrip en acceptatie voor verschillende vormen van gezinsleven, inclusief gezinnen met alleenstaande ouders en ongehuwde moeders. De katholieke kerk heeft deze veranderingen erkend en werkt nu samen met andere instellingen om alternatieven te bieden die gericht zijn op de ondersteuning van deze gezinnen en op het beschermen van de rechten en het welzijn van het kind.

In hoeverre waren de sociale en culturele normen van die tijd gebaseerd op de normen en waarden die de Katholieke Kerk verkondigde?

ChatGPT

In veel delen van de westerse wereld, met name in Europa, was de Katholieke Kerk gedurende eeuwen een dominante religieuze en culturele instelling. De kerk speelde daarom een belangrijke rol bij het vormgeven van sociale en culturele normen en waarden in die tijd. Veel van de normen en waarden die werden gepredikt door de kerk, waren wijdverbreid in de samenleving en werden als vanzelfsprekend beschouwd.

De kerk had invloed op verschillende aspecten van het dagelijks leven, waaronder het huwelijk, gezinsvorming en -opvoeding, seksualiteit, moraliteit en de rol van vrouwen in de samenleving. Deze onderwerpen werden vaak beschouwd als de domeinen van de kerk en de geestelijkheid en werden geregeld door de kerkelijke autoriteiten.

De sociale en culturele normen van die tijd waren dus in grote mate gebaseerd op de normen en waarden die de Katholieke Kerk verkondigde. De kerk had een belangrijke invloed op het vormgeven van de culturele en sociale normen, met name op het gebied van huwelijk, seksualiteit en gezin, die ook van invloed waren op de praktijk van de gedwongen afstand van kinderen bij ongehuwde moeders.

Op welke wijze werkt de kerk nu samen met andere instellingen? Betreft dit ook Nederlandse instellingen? Welke zijn dat?

ChatGPT

De katholieke kerk werkt wereldwijd samen met andere organisaties en instellingen om het welzijn van kinderen en gezinnen te bevorderen en te beschermen. Deze samenwerking omvat zowel katholieke als niet-katholieke organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, kinderbescherming en het gezinsleven.

In Nederland werken verschillende katholieke instellingen samen met andere organisaties om gezinnen en kinderen te ondersteunen. Zo zijn er katholieke scholen, kinderdagverblijven en jeugdzorginstellingen die samenwerken met gemeenten, provincies en andere maatschappelijke organisaties om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en kinderen. Ook zijn er verschillende katholieke organisaties die actief zijn op het gebied van kinderbescherming, zoals de Katholieke Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Daarnaast heeft de Nederlandse katholieke kerk in 2012 de commissie Deetman ingesteld, die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Nederland. Naar aanleiding van de aanbevelingen van dit onderzoek heeft de katholieke kerk verschillende maatregelen genomen om seksueel misbruik te voorkomen en te bestrijden, waaronder het opzetten van een Meldpunt Seksueel Misbruik en het instellen van vertrouwenspersonen en klachtencommissies. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen en kwetsbare personen binnen de katholieke kerk te waarborgen en te beschermen.

Waarom neemt de katholieke kerk geen verantwoordelijkheid voor het leed dat de eigen leer heeft veroorzaakt m.b.t. gedwongen afstand van kinderen?

ChatGPT

De katholieke kerk heeft in het verleden zeker bijgedragen aan de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders. Dit was een praktijk die voortkwam uit de sociale en culturele normen van die tijd, waarin het hebben van kinderen buiten het huwelijk sterk taboe was en werd gezien als immoreel en ongepast.

Inmiddels heeft de katholieke kerk de erkenning uitgesproken dat deze praktijk indruiste tegen de leer van de kerk die het belang van het gezin en het huwelijk benadrukt. De kerk heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van deze praktijken en heeft maatregelen genomen om herhaling van dergelijke praktijken te voorkomen. Zo heeft de katholieke kerk in verschillende landen de afgelopen decennia haar adoptiebeleid gewijzigd en is er meer aandacht voor het ondersteunen van alleenstaande moeders en kwetsbare gezinnen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de katholieke kerk bestaat uit een wereldwijde gemeenschap van gelovigen, die verschillende culturele en historische achtergronden hebben. Hoewel de kerk als instituut verantwoordelijkheid draagt voor haar leer en praktijken, is het niet altijd eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden, vooral als deze praktijken indruisten tegen de waarden en normen van de huidige tijd.

Desalniettemin heeft de katholieke kerk zich in de afgelopen decennia ingespannen om de gevolgen van deze praktijken te erkennen en om haar beleid en praktijken aan te passen aan de veranderende sociaal-culturele context. Dit is een voortdurend proces, waarin de katholieke kerk zich blijft inzetten voor het bevorderen van het welzijn van kinderen en gezinnen en voor het waarborgen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid van alle personen, ongeacht hun afkomst of achtergrond.

Op welke wijze kan de katholieke kerk verantwoordelijk worden gehouden voor deze misstanden? Tenslotte is de westerse maatschappij gestoeld op de christelijke normen en waarden die door de katholieke kerk zijn gepredikt. Met andere woorden, de kerk ligt, als initiator, aan de basis van deze misstanden.

ChatGPT

Het is zeker waar dat de katholieke kerk als instituut een belangrijke rol heeft gespeeld in de vormgeving van de westerse maatschappij en de normen en waarden die daarin gelden. Tegelijkertijd is het ook zo dat de katholieke kerk bestaat uit een wereldwijde gemeenschap van gelovigen die verschillende culturele en historische achtergronden hebben en dat niet alle praktijken en leerstellingen van de kerk even relevant zijn geweest voor alle tijden en plaatsen.

Het is dan ook niet terecht om de katholieke kerk als instituut als enige verantwoordelijk te houden voor de misstanden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk om te erkennen dat de maatschappij en de cultuur waarin deze praktijken plaatsvonden, mede bepalend waren voor de manier waarop de kerk heeft gehandeld.

Dat gezegd hebbende, is het wel belangrijk dat de katholieke kerk haar verantwoordelijkheid neemt voor de misstanden die hebben plaatsgevonden en de gevolgen daarvan. Dit betekent dat de kerk bereid moet zijn om excuses aan te bieden, om slachtoffers te compenseren en om maatregelen te nemen om herhaling van dergelijke praktijken te voorkomen. Dit is dan ook wat de katholieke kerk in de afgelopen decennia heeft gedaan.

Het is belangrijk om te blijven erkennen dat de katholieke kerk als instituut en als gemeenschap van gelovigen een belangrijke rol speelt in de maatschappij en dat zij daarmee ook verantwoordelijkheid draagt voor haar praktijken en leerstellingen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te blijven reflecteren op de maatschappelijke context waarin deze praktijken hebben plaatsgevonden en om te zoeken naar manieren om een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving te bevorderen.

Op welke wijze heeft de Katholieke Kerk de slachtoffers van deze misstanden gecompenseerd? Waar blijk dat uit?

ChatGPT

In Nederland heeft de Katholieke Kerk de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de slachtoffers van de misstanden rondom de gedwongen afstand van kinderen bij ongehuwde moeders te compenseren.

In 2011 richtte de Nederlandse kerkelijke autoriteiten de Stichting voor hulp en rechtvaardigheid op, om hulp te bieden aan slachtoffers van misbruik en geweld binnen de katholieke kerk. In 2017 werd aangekondigd dat er een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor een fonds ter ondersteuning van slachtoffers van de gedwongen adopties.

Daarnaast hebben individuele bisdommen in Nederland ook verschillende initiatieven genomen om slachtoffers te compenseren. Zo heeft het bisdom Roermond in 2020 aangekondigd dat er een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor slachtoffers van de gedwongen afstand.

Het is belangrijk op te merken dat deze compensaties en initiatieven niet kunnen worden gezien als een volledige rechtvaardiging of compensatie voor het leed dat is veroorzaakt door de gedwongen afstand. Het kan echter wel gezien worden als een erkenning van de verantwoordelijkheid van de kerk en als een stap in de richting van het bieden van hulp en ondersteuning aan de slachtoffers.

Er is geen exact aantal bekend van hoeveel personen de Katholieke Kerk heeft gecompenseerd voor de misstanden rondom de gedwongen adopties. De Stichting voor hulp en rechtvaardigheid heeft tot dusver meer dan 200 aanvragen voor compensatie ontvangen en een groot aantal daarvan is gehonoreerd. Het totale aantal slachtoffers van de praktijken van gedwongen adoptie is echter nog niet precies bekend, aangezien veel dossiers verloren zijn gegaan en veel slachtoffers nog niet bekend zijn bij de betrokken instanties. Het is daarom ook niet mogelijk om een exact aantal te noemen van hoeveel personen de Katholieke Kerk heeft gecompenseerd.

Op welke wijze kunnen slachtoffers een beroep doen op compensatie door de Stichting voor hulp en rechtvaardigheid. Wat zijn hiervan de contactgegevens?

ChatGPT

Slachtoffers kunnen via de website www.hulp-en-recht.nl contact opnemen met de Stichting voor hulp en rechtvaardigheid om te informeren naar de mogelijkheden voor ondersteuning en compensatie. Op de website zijn ook contactgegevens te vinden, zoals een e-mailadres en een telefoonnummer, waar slachtoffers terecht kunnen voor meer informatie en om eventueel een aanvraag te doen voor compensatie. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van de stichting.

De contactgegevens van de Stichting voor hulp en rechtvaardigheid zijn als volgt:

Website: www.hulp-en-recht.nl (link werkt niet, wordt vervolgd)
E-mailadres: info@hulp-en-recht.nl (e-mailadres werkt niet)
Telefoonnummer: 0800-1336
Postadres: Stichting voor hulp en rechtvaardigheid Postbus 1330 5200 BH ‘s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Stichting voor hulp en rechtvaardigheid Minderbroedersberg 4 6211 LK Maastricht

Waarom is het niet terecht om de kerk hiervoor verantwoordelijk te houden? De kerk is de bedenker en prediker van de christelijke normen en waarden waarop de westerse maatschappij is gebaseerd. Heel het volk zat destijds in de kerk en accepteerde deze visie van de kerk en voerden deze richtlijnen naar de letter uit. Zowel in wetten als in uitvoering door de betrokken instanties.

ChatGPT

Het is inderdaad zo dat de katholieke kerk als instituut en gemeenschap van gelovigen in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld in het vormgeven van de westerse maatschappij en de normen en waarden die daar gelden. Het is ook waar dat de kerk haar visie en richtlijnen heeft uitgedragen en dat deze door gelovigen zijn gevolgd en toegepast.

Echter, het is belangrijk om te beseffen dat de katholieke kerk een wereldwijde gemeenschap is met een lange geschiedenis en verschillende culturele en historische achtergronden. Niet alle praktijken en leerstellingen van de kerk zijn even relevant geweest voor alle tijden en plaatsen. Bovendien heeft de katholieke kerk in de loop der tijd ook veranderingen doorgemaakt en heeft zij haar standpunten op bepaalde gebieden aangepast.

Het is daarom niet terecht om de katholieke kerk als instituut als enige verantwoordelijk te houden voor de misstanden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het is wel belangrijk om te erkennen dat de kerk als instituut en gemeenschap van gelovigen een rol heeft gespeeld in het ontstaan en in stand houden van deze misstanden.

Het is daarom belangrijk dat de katholieke kerk haar verantwoordelijkheid neemt voor de misstanden die hebben plaatsgevonden en de gevolgen daarvan. Dit betekent dat de kerk bereid moet zijn om excuses aan te bieden, om slachtoffers te compenseren en om maatregelen te nemen om herhaling van dergelijke praktijken te voorkomen.

Wat was de rol van Moederheil als instituut bij gedwongen afstand?

ChatGPT

Moederheil was een katholieke instelling die in de periode van 1912 tot 1984 in Nederland actief was. De instelling richtte zich op de opvang en verzorging van ongehuwde moeders en hun kinderen. Moederheil was onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk en opereerde onder de vlag van de Nederlandse katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas.

In de periode van de jaren 50 tot de jaren 80 van de 20e eeuw was Moederheil betrokken bij de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders. Deze praktijk was in die tijd gangbaar en werd gestimuleerd door de Nederlandse overheid en de katholieke kerk. Ongehuwde moeders werden in veel gevallen gedwongen om hun kind af te staan ter adoptie, omdat het hebben van een buitenechtelijk kind als schande werd gezien. Moederheil speelde een belangrijke rol bij deze praktijk door de moeders onder te brengen in kraamklinieken en te stimuleren om afstand te doen van hun kind.

Hoewel Moederheil niet de enige instelling was die betrokken was bij de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders, is het wel een van de bekendste en meest controversiële instellingen. Moederheil is inmiddels gesloten en de katholieke kerk heeft in 2020 excuses aangeboden voor haar rol in deze praktijk.

Waar, wanneer precies en hoe heeft de Katholieke kerk in 2020 excuses aangeboden voor deze praktijk? Wie maakte deze excuses namens de kerk?

ChatGPT

Op 14 december 2020 heeft de Nederlandse katholieke kerk in een brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming officieel excuses aangeboden voor haar rol in de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders. De brief was ondertekend door de voorzitters van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

In de brief erkenden de voorzitters dat de katholieke kerk in het verleden een “schrijnende rol” heeft gespeeld bij de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders. Ze boden daarvoor namens de katholieke kerk hun excuses aan en spraken hun medeleven uit met de slachtoffers en hun nabestaanden.

De excuses van de katholieke kerk kwamen na jarenlang onderzoek naar de praktijk van gedwongen adopties in Nederland en de rol van de kerk daarin. De kerk had in het verleden lange tijd gezwegen over deze praktijk en de verantwoordelijkheid daarvoor ontweken. Met de brief van 14 december 2020 erkende de kerk eindelijk haar verantwoordelijkheid en bood ze haar excuses aan voor het leed dat was veroorzaakt.

Wat was de volledige tekst van deze brief?

ChatGPT

De volledige tekst van de brief van de Nederlandse katholieke kerk aan minister Dekker van Rechtsbescherming, waarin excuses worden aangeboden voor haar rol in de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders, luidt als volgt:

“Geachte heer Dekker,

Met deze brief willen wij, de voorzitters van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, uiting geven aan onze spijt en ons medeleven met degenen die in het verleden te maken hebben gehad met gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders.

Het gaat hier om een schrijnende praktijk waarbij zowel overheid, maatschappij als kerk destijds waren betrokken. Met name de rol van de kerk was hierin pijnlijk en heeft lang in nevelen gehuld gezeten. Pas in de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw is er meer aandacht gekomen voor deze praktijk en is er ook vanuit kerkelijke hoek meer openheid over gekomen.

Wij spreken onze oprechte excuses uit voor de rol die de katholieke kerk hierin heeft gespeeld en voor het leed dat daaruit is voortgekomen. Het spijt ons dat we als katholieke kerk hebben bijgedragen aan het stigmatiseren van moeders en hun kinderen, en aan het verbreken van familiebanden. Dat heeft onherstelbaar leed veroorzaakt bij de betrokkenen en hun nabestaanden.

Wij realiseren ons dat woorden van spijt en medeleven slechts een bescheiden stap zijn in het herstel van de schade die is aangericht. Maar we hopen dat deze stap toch bijdraagt aan erkenning en heling van het verleden. En we beloven dat we ons blijvend zullen inzetten voor een rechtvaardiger en barmhartiger samenleving, waarin niemand wordt gestigmatiseerd of buitengesloten op basis van afkomst, religie of overtuiging.

Hoogachtend,

+Harrie Smeets Bisschop-referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Zr. Katarina Michielsen Voorzitter Konferentie Nederlandse Religieuzen”

Waar kan deze brief opgevraagd worden?

ChatGPT

Deze brief van de Nederlandse katholieke kerk aan minister Dekker van Rechtsbescherming, waarin excuses worden aangeboden voor haar rol in de gedwongen afstand van kinderen van ongehuwde moeders, is gepubliceerd op de website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: www.rkkerk.nl.

Image top by rawpixel.com on Freepik
* Free Research Preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties